tel.: 515-073-840 info@zabezpieczalski.pl

Zostaw proszę kontakt do siebie. Odpiszę lub zadzwonię najszybciej jak będzie to możliwe. Pozdrawiam serdecznie, Tomek Kosowski

FORMULARZ KONTAKTOWY  -  KLIKNIJ TUTAJ
Finasowanie dla firm, cz. 3 - Analiza rachunku wyników 0
Finasowanie dla firm, cz. 3 -

Rachunek wyników to zestawienie przychodów i kosztów przedsiębiorstwa w danym okresie sprawozdawczym. Pokazuje jaki jest jego ogólny wynik finansowy oraz efektywność poszczególnych rodzajów działalności, które analizowany podmiot wykonuje. Rachunek wyników powszechnie nazywany jest również Rachunkiem zysków i strat, w skrócie RZiS.

Przychody i koszty ewidencjonowane w RZiS dotyczą 4 obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa:

 • podstawowa działalność operacyjna
 • pozostała działalność operacyjna
 • działalność finansowa
 • zdarzenia nadzwyczajne

Schemat Rachunku Wyników:

Przychody z podstawowej działalności
- (minus)
Koszty operacyjne podstawowej działalności
Zysk/Strata ze sprzedaży
+ (plus) Pozostałe przychody operacyjne
- (minus) Pozostałe koszty operacyjne
= Zysk/Strata na działalności operacyjnej
+ (plus) Przychody finansowe
- (minus) Koszty finansowe
= Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej
+ (plus) Zyski nadzwyczajne
- (minus) Straty nadzwyczajne
= Zysk/Strata brutto
- (minus) Obowiązkowe obciążenia wyniku
= Zysk/Strata netto

Istotną kategorią finansową dla analizy rachunku wyników jest EBITDA (ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization), czyli zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań, podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych.

Na potrzeby analizy finansowej przedsiębiorstwa, przy ocenie zdolności kredytowej przyjmuje się w uproszczeniu, że wielkość EBIDTA to suma wyniku na działalności operacyjnej oraz amortyzacji środków trwałych (materialnych i niematerialnych).

EBITDA ma znaczenie np. przy określaniu wysokości limitu kredytowego dla firmy. Akceptowalny poziom zadłużenia finansowego przedsiębiorstwa (suma kredytów, leasingów, pożyczek, itp.) nie może być wyższy niż 4x EBITDA (czterokrotność). Jeśli poziom ten jest wyższy, to stanowi przesłankę negatywnej oceny zdolności do zaciągnięcia kolejnego zobowiązania przez badany podmiot.

Wskaźnik EBIDTA wykorzystywany jest również do sporządzania wyceny firmy przy zastosowaniu metody porównawczej.

Wyróżniamy 2 metody sporządzania rachunku wyników, ze względu na sposób prezentacji kosztów działalności podstawowej:

 • wariant porównawczy (ewidencja kosztów ze względu na ich rodzaj)
 • wariant kalkulacyjny (ewidencja kosztów ze względu na miejsce ich powstawania)

Koszty operacyjne w ujęciu porównawczym:

 1. zużycie materiałów i energii,
 2. wartość sprzedanych towarów, materiałów i produktów,
 3. usługi obce,
 4. wynagrodzenia,
 5. amortyzacja,
 6. podatki i opłaty (bez podatku dochodowego)

Koszty operacyjne w ujęciu kalkulacyjnym:

 1. koszty sprzedaży,
 2. koszty ogólnego zarządu,
 3. koszt sprzedanych towarów, materiałów i produktów

Rachunek zysków i strat ma również bezpośredni wpływ na bilans przedsiębiorstwa. Wynik finansowy netto (zysk lub strata) z danego roku obrachunkowego jest ewidencjonowany w bilansie po stronie pasywów, w pozycji kapitały własne.

Celem analizy rachunku wyników jest ustalenie źródeł osiąganego wyniku finansowego oraz czynników mających wpływ na jego zmienność w czasie, wzrost lub spadek.

Istotne jest również zbadanie relacji między poszczególnymi pozycjami w rachunku wyników oraz ich wielkościami.

Przykładem może być analiza przedsiębiorstwa produkcyjnego, które na koniec okresu sprawozdawczego osiągnęło zysk netto, ale wynik z podstawowej działalności operacyjnej był ujemny. Końcowy zysk netto był wynikiem sprzedaży części majątku trwałego przedsiębiorstwa.

W dużym uproszeniu, bez analizy czynników zewnętrznych wpływających na ten wynik przedsiębiorstwa, należy ocenić jego sytuację jako niezadowalającą, ponieważ podstawowym źródłem zysku w tym przypadku powinny być przychody ze sprzedaży produktów, a nie majątku własnego firmy.

Komentarze do wpisu (0)

Newsletter
Zapisz się do newslettera i zyskaj dostęp do najnowszych ofert ubezpieczeniowych i finansowych oraz ofert specjalnych. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji, jeśli tak zdecydujesz.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl